Author: admin

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI CHÂU Hôm nay ngày 29 tháng 02 năm 2024 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiền quyền biểu quyết Kính gửi : Các quý cổ đông công ty cổ phần tập đoàn Đại Châu Chúng tôi trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết cho cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 cụ thể như sau : Tên chứng khoán : Cổ phiếu công ty cổ phần tập đoàn Đại Châu Mã chứng khoán : DCS Loại chứng…

Read More

Công ty Cổ phần Đại Châu được thành lập ngày 24 tháng 04 năm 2000. Nhóm chuyên ngành :  Nội thất vốn điều kiện:  603.110.000.000 đồng KL CP niêm yết:  60.310.988 cp KL CP đang lưu hành:  60.309.533 cp Tổ chức tư vấn cung cấp: –  Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI  – MCK:  SSI Tổ chức kiểm toán: – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 2011 – Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt – 2012 – Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt – 2013 – Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt…

Read More